Loan

देउराली लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट बिनाधितो समूह जमानीका आधारमा र धितो स्वीकार गरी समेत लक्षित वर्गलाई कर्जा सुविधा प्रदान गरिनेछ

क्र.सं.

कर्जा शीर्षक

 

अवधि

ब्याजदर

 

भुक्तानी तरिका

बिना धितो कर्जा

 

क) साधारण कर्जा

 

१ देखि २ वर्ष

  १५ % 

 

मासिक

 

ख) व्यवसाय कर्जा

 

१ देखि २ वर्ष

  १५ %

 

मासिक

 

ग) ऊर्जा कर्जा

 

१ वर्ष

 १५ %

 

मासिक

 

घ)  कृषि कर्जा

 

१ वर्ष

 १५ %

 

मासिक

 

ङ) उपभोग कर्जा

 

१ देखि २ वर्ष

 १५ %

 

मासिक

 

च) आकस्मिक कर्जा

 

१ वर्ष

१५ %

 

मासिक

 

धितो कर्जा

 

क) लघु उद्यम कर्जा

 

५ वर्षसम्म

१५ %

 
 

ख) आवास कर्जा

 

५ वर्षसम्म

१५ %

 
 

घ) शैक्षिक कर्जा

 

५ वर्षसम्म

१५ %

 

नोट:  बचत तथा कर्जा योजनामा निर्धारण गरिने व्याजदर सञ्चालक समितिले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।

Scroll to top

Pin It on Pinterest